NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA «NOVA BILA» NOVA BILA, Nova Bila bb, 72276 NOVA BILA

ID broj: 4236109570000  Tel/faks. 030/707-027,  ravnatelj:030/708-057 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Nova Bila, 24.2.2023

 Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB“ br. 11/01), članka 64. Statuta škole, članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine KSB „ broj:7/19), te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa broj:03-30-1/23-63 od 20.2.2023 ., OŠ „Nova Bila“ Nova Bila raspisuje: 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 1.     Nastavnik razredne nastave - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja a najdalje do 30.6.2023

 

OPIS RADNOG MJESTA:

 1. Nastavnik razredne nastave sudjeluje u neposrednom odgojno obrazovnom radu s   učenicima V. razreda sukladno Nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za osnovne škole,  priprema i vodi učenike na natjecanja na svim nivoima (općinsko, kantonalno, državno), vodi slobodne aktivnosti učenika, stručno se usavršava, radi u stručnim tijelima škole, radi na pedagoškoj dokumentaciji škole, surađuje s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom, surađuje s lokalnom zajednicom, vrši dežurstvo u školi i radi druge poslove po nalogu ravnatelja škole i u skladu s Pedagoškim mjerilima za osnovne škole na području KSB.

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

 

Mjesto rada  je OŠ „Nova Bila“

Radno vrijeme utvrđuje se rasporedom sati

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka. 

 

Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta (tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno radno vrijeme ) ostvaren u školama u KSB u okviru NPP-a u kojem je ugovor sklopljen. Ako se na natječaj prijavi više kandidata koji imaju pravo prioriteta, pravo prednosti će se utvrditi na temelju Kriterija i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u KSB –  https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju  Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije. 

Obvezna dokumentacija

  • Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži:  ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije.
  • Životopis
  • Izvadak iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Diploma o završenom fakultetu ( VSS VII/1  ili 300 ECTS bodova po bolonjskom procesu).

Pored obvezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (potvrda, uvjerenje) na temelju koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja (stručna sprema, položen stručni ispit, prosjek ocjena na fakultetu, radni staž, napredovanje u zvanju, socijalne prilike, te ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih prava iz Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji).

 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj s pravom prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

  • Rješenje o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu o nepotpunoj normi s brojem sati koji nedostaju
  • Ovjerenu bodovnu lista iz škole u kojoj je djelatnik/ca proglašen/a tehnološkim viškom ili u kojoj je ostao/la bez dijela nastavne norme
  • Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme (dokaz iz PIO/MIO ).

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji se prijave na natječaj  obavezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog i usmenog ispita.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Način obavještavanja kandidata

Obavijesti  koje će biti objavljene na WEB stranici  https://www.osnovabila.ba.

– Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna s obrazloženjem,

– Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,

Obavijest o rezultatima pismenog ispita.

Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata, Odluku o prijemu, Listu uspješnih kandidata s bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole isključivo poštom, u roku od osam dana od dana donošenja Odluke. 

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Način i rok prijave na natječaj

Prijave dostaviti isključivo poštom na adresu Osnovne škole „Nova Bila“ u Novoj Biloj s naznakom „Prijava na natječaj NE OTVARATI“.

ADRESA:  OŠ „Nova Bila“

Nova Bila bb

72 276 Nova Bila

  Za sve dodatne informacije kandidati mogu kontakti tajništvo škole na broj telefona

 030/707-027 ili putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (kontakt osoba: Divna Štrbac)

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.

 

 

 

 

Ravnatelj škole:

Josip Popović, prof.

 

 

Tražilica