NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja škole

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA «NOVA BILA»

NOVA BILA, Nova Bila bb, 72276 NOVA BILA ID broj: 4236109570000  tel/faks. 030/707-027,  ravnatelj:030/708-057 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Nova Bila, 16.10. 2020

 

Temeljem članka74. Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB“ br. 11/01), članka 102 . Statuta škole,  Suglasnosti o raspisivanju natječaja za ravnatelja škole izdano od Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB   broj: 03-30-458/20   od  17.8.2020., Školski odbor OŠ „Nova Bila“ Nova Bila raspisuje:

 N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

 UVJETI  NATJEČAJA:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH (Sl. novine F BiH“ br: 26/16), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB („ Sl. novine KSB“ broj: 11/01, 11/04 i 17/04), Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta u OŠ „Nova Bila“ i to:

·         da su državljani BiH

·         da nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere (bilo na razini države ili entiteta)  u vremenu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije

·         da nisu obuhvaćeni odredbom čl. IX. stavak 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja su:

·         visoka stručna sprema  VSS VII/1 ili završen  II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova )

·         da ima najmanje pet  ( 5 ) godina radnog  iskustva na odgojno obrazovnim poslovima, a svojim radom se naročito ističe u pedagoškoj teoriji i praksi

·         da zadovoljava uvjete za učitelja ili pedagoga

·         položen stručni ispit

·         da nisu kažnjavani

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta (originale ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci) i to:

·          životopis

·          izvadak iz matične knjige rođenih

·          uvjerenje o državljanstvu

·          ovjerene izjave da ispunjavaju opće uvjete pod točkama 3. i 4. (obrazac izjave kandidati mogu preuzeti na www.osnovabila.ba) (IZJAVA)

·         Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu

·         uvjerenje o položenom stručnom ispitu

·         potvrda o radnom iskustvu.

 U prijavi  na natječaj kandidati su dužni dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu i životopis.

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike (ne starije od 6. mjeseci).        

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Po pravomoćnosti odluke o izboru ravnatelja, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te Uvjerenje o nekažnjavanju.

Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi nakon okončanja natječajne procedure.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja

Za sve dodatne obavijesti kandidati mogu kontakti tajništvo škole na broj telefona škole.

 Prijave dostaviti  isključivo poštom na adresu Osnovne škole „Nova Bila““ u Novoj Biloj s naznakom „Prijava na natječaj NE OTVARATI“.

 

ADRESA:  OŠ „Nova Bila“

Nova Bila bb

72276 Nova Bila                                                                                        

Predsjednik Školskog odbora:

Danijel Blažević

Tražilica