NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Nova Bila,  2. 9. 2020. 

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB“ br. 11/01), članka 64. Statuta škole, članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine KSB „ broj:7/19), te Suglasnosti broj: 03-30-3/20   od  25.8.2020., OŠ „Nova Bila“ Nova Bila raspisuje:

 N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

1.       Nastavnik razredne nastave 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do 11.1.2021. godine ( do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja)

2.       Nastavnik glazbene kulture            8 sati tjedno 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do 30.6.2021. godine.

3.       Nastavnik likovne kulture               8 sati tjedno,  1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do 30.6.2021. godine

 4.        Logoped, 15 sati tjedno 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do 30.6.2021. godine ( do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 30.6.2021.)

 

Opis poslova za pozicije od 1 do 3: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi; izrada pismenih priprava; izvođenje nastave u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u Bosni i Hercegovini; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim tijelima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne i pedagoške literature; obvezno vođenje potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom o osnovnom školstvu, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim planom i programom rada škole.

 

Opis poslova za poziciju 4: prikupljanje i obrada podataka o djeci s teškoćama govorno glasovne komunikacije i jezičnim teškoćama u suradnji s roditeljima, učiteljima, pedagogom, psihologom, defektolozima  i  školskom liječnicom; pripremanje materijala i neposredan individualni rad s djecom s govornim poteškoćama; priprema i korištenje suvremenih tehničkih logopedskih pomagala i sredstava za rad; vođenje  evidencije o radu;  praćenje napredovanja učenika s teškoćama u razvoju; izrada ispitnog materijala za upis učenika u prvi razred; suradnja s učiteljima, pedagogom i ravnateljem škole; pomoć učiteljima u izradi  individualiziranih odgojno obrazovnih programa; suradnja s učiteljima učenika uključenih  u postupak  pedagoške opservacije; pisanje dijagnostičkog izvješća  za svakog učenika na početku uključivanja u tretman;  pisanje  nalaza i mišljenja logopeda potrebnih za rad Povjerenstva za utvrđivanje najpogodnijeg oblika školovanja te za upis učenika u prvi razred; suradnja i savjetodavni rad s roditeljima; obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim planom i programom rada škole.

 

Mjesto obavljanja poslova je u OŠ „Nova Bila“ na adresi Osnovna škola „Nova Bila“ bb 72276, Nova Bila, Travnik

 

UVJETI NATJEČAJA:

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH (Sl. novine F BiH“ br: 26/16), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB („ Sl. novine KSB“ broj: 11/01, 11/04 i 17/04), Nastavnim planom i programom na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta u OŠ „Nova Bila“ i to:

- VSS VII/1 ili 300 ECTS bodova odgovarajuće struke

 U prijavi  na natječaj kandidati su dužni dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i životopis.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu (diplome za oba ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja s dodatcima diplome)

-          Dodatci diplomi – dokaz o prosjeku ocjena na fakultetu

 

Pored obvezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (potvrda, uvjerenje) na temelju koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja (stručna sprema, položen stručni ispit, radni staž, napredovanje u zvanju, socijalne prilike, te ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih prava iz Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji).

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike (ne starije od 6. mjeseci).        

 

Nakon primitka prijava na natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja popis kandidata među kojima se provodi izborni postupak. O pismenom i usmenom dijelu ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni

Za kandidate koji ne pristupe pismenom ispitu i usmenom intervjuu smatrat će se da su odustali od natječajne procedure.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno s Listom uspješnih kandidata dostavit će se svim kandidatima.

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi nakon okončanja natječajne procedure.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja obavijesti u „Dnevnom listu“.

Za sve dodatne obavijesti kandidati mogu kontakti tajništvo škole na broj telefona 030/707-027 svakim radnim danom od 9 do 11 sati.

 

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita  i intervjua na web-stranici škole: www.osnovabila.ba. Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.

 

Prijave dostaviti isključivo poštom na adresu Osnovne škole „Nova Bila““ u Novoj Biloj s naznakom „Prijava na natječaj NE OTVARATI“.

ADRESA:  OŠ „Nova Bila“

Nova Bila bb

72 256 Nova Bila

 

 

 

Ravnatelj škole:

Josip Popović, prof.

 

Tražilica